indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ซัว สะ ได .. อังกอร์ 4วัน

CODE:CA-Hilight-003-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: โดย รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

6,900-ซัว สะ ได .. อังกอร์ 4วัน

ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ – เขาพนมกุเลน

ชมมหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน   ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาป    

(ไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!!  สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

วันแรก                   กรุงเทพ - ปอยเปต  เมืองเสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาป                                                     (- / เที่ยง / เย็น)

04.00 น.                  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

เที่ยง                      บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร สักการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ

                               นำท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

  เย็น                        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย  ณ  โรงแรม (4 Star) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง               บันทายสรี – เมืองพระนครธม –ตาพรหม มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง           (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า                          บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า บันเตย์เสรยแปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายนเป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน 

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่  มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น                         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งสามล้อชมเมือง พร้อมนวดฝ่าเท้า  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม               เทือกเขาพนมกุเลน โบสถ์ลอยฟ้า เทวาลัยใต้น้ำ                                                                 (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า                          บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กมจากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน  นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน  จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                            บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย

วันที่สี่                    ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ ปอยเปต - กรุงเทพ    (เช้า / เที่ยง / -)

เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

15.00 น.                  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ             

21.30 น.                  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง   18-21พค., 8-11 , 22-25 มิย., 7-10 กค., 11-14 , 24-27 สค., 7-10 , 21-24 กย.60

กำหนดการเดินทาง Join tour   

ขั้นต่ำ 15 ท่านออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

โรงแรม City Angkor Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พิเศษ !!!  สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

9,900 บาท/ท่าน

9,400 บาท/ท่าน

8,900 บาท/ท่าน

2,400 บาท

 

อัตราค่าบริการรวม               - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง         - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 3 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน              - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)             

อัตราค่าบริการไม่รวม   - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับต่างชาติ  1,500  บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ                                - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน  - กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต  3 % ณ ที่จ่าย  

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่าน  300  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว 

เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง    การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  4,000 บาท  

พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport  มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง   1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

 

 บริษัทอินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/4521

973 /4 ถนนมาเจริญ (บางบอน5) เขต/แขวงหนองแขม กทม.10160 โทร: 02-8149585-6 โทรสาร: 02-8149587

 Website : www.indochinaexplorer.com  e-mail : indochinaexplorer@hotmail.com


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi