indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ซัวสะได... นครวัดนครธม 4 วัน เที่ยวเสียมเรียบชมศิวลึงค์เทือกเขาพนมกุเลน

CODE:CA-Hilight-003-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: โดย รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ซัว สะ ได ... อังกอร์ 4 วัน
เที่ยวเสียมเรียบสุดคุ้ม
ชมศิวลึงค์เทือกเขาพนมกุเลน
ปราสาทสีชมพูบันทายสรี -
ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม-
ปราสาทตาพรหม ล่องเรือชมโตนเลสาป
ภาพแกะสลักใต้น้ำที่เขาพนมกุเลน
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ

พิเศษ เพิ่มนวดฝ่าเท้า และสามล้อชมเมือง

 

กำหนดการเดินทาง  

:: เมษายน     ::    6-9, 13-16 เมย.               ::พฤษภาคม ::   4-7 , 18-21 พค.                                 :: มิถุนายน    ::   8-11 , 22-25 มิย.              ::กรกฎาคม  ::   7-10, 20-23 กค.

บริการนำเที่ยวคณะส่วนตัว ดูงาน สัมมนา รถตู้ ขั้นต่ำ 8 ท่าน รถบัส 30 ท่านขึ้นไป
 
 
วันแรก กรุงเทพ - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ - ทะเลสาปน้ำจืด (โตนเลสาป)
 
 04.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ (สวนลุมพินี) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
 
 08.00 น. จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทางประมาณ 150กม.เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่งดงาม
 
 เย็น บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง บันทายสรี –ตาพรหม – เมืองพระนครธม– มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงาม จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชม การแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสราจากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร
 
 21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยา ศัย
 
วันที่สาม เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ – วัดใหม่ – โรงเรียบสอนแกะสลัก
 
 เช้า บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมร บนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลน เป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงซึ่งป็นต้นแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขา เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 บ่าย เดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงในอดีต หลังจากนั้นนำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลักหินทรายเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพจากรัฐบาล
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท
 
วันที่สี่ ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ – ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นเดินทางสู่ชายแดนไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 
 15.00 น. เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า
 
 21.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตราบริการ Join tour  
ราคาพิเศษ +สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า / ต่อท่าน

4 ท่าน 
5-7 ท่าน
8 ท่าน(รถตู้ VIP)
พักเดี่ยวเพิ่ม
พักโรงแรม City angkor Hotel
4 ดาว หรือเทียบเท่า
11,900 บาท/ท่าน 11,500 บาท/ท่าน 11,000 บาท /ท่าน 2,400 บาท

** ออกเดินทางขั้นต่ำ รถโค้ช VIP 35 ท่าน  และ รถตู้  8 ท่าน **

4-7  ท่าน รถบัสจอย ไป กลับ  ขึ้นตามจุดกำหนด
* ท่านสามารถเลือกจุดขึ้นรถได้ตามจุดที่ระบุ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ*
จุดที่ 1.  เซ็นทรัลพระราม 2      
จุดที่ 2.  สวนลุม      
จุดที่ 3. บิ๊กซีลาดพร้าว 71        
จุดที่ 4.  เซ็นทรัลบางนา 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 3 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับชาวต่างชาติ 1,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท
- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  300  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้ แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด 973/4 ถนนมาเจริญ (บางบอน 5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  
พร้อมแฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ : ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์*

 

 
 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi