indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
8 วัน 7 คืน เจาะลึก กัมพูชา

CODE:CA-Hilight-004-8D7N
( 8 วัน 7 คืน เดินทางโดย: สายการบินไทยแอร์เอเซีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เจาะลึก กัมพูชา 
เที่ยวครบสูตร พนมเปญ  สีหนุวิลล์
วัดพนม  พระราชวังเขมรินทร์  กำโปงธม
เสียมเรียบ  พาชมยอดเขาพนมกุเลน 
นครธม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทนครวัด 
8 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเซีย (FD)
 
วันแรก พนมเปญ - สีหนุวิลล์ - ชิมอาหารซีฟูดส์
 
 06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาร์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 
 07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ
 
 08.10 น. ถึงสนามบินกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะที่สนามบินเมืองพนมเปญ ....จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองตากอากาศชายทะเล สีหนุวิลล์ ห่างจากพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
 บ่าย นำท่านเข้าที่พักที่โรงแรม Sokha Beach Sihanoukville ****(www.sokhahotels.com)  ให้ท่านพักผ่อนและเปลี่ยนอริยาบทที่โรงแรมที่พัก  หรือจะเดินเล่นชมวิวชายทะเลที่ชายหาด Sokha และหาดโอจือเตียล ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของสีหนุวิลล์  ซึ่งติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดชายหาดในเอเซีย
 
 เย็น เชิญทุกท่านรับประทานอาหารทะเลสดๆ (ซีฟูดส์) และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักที่สีหนุวิลล์ SOKHA HOTEL****)
 
วันที่สอง สีหนุวิลล์ - พนมเปญ - วัดพนม - พระราชวังเขมรินทร์ - เจดีย์เงิน
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่กรุงพนมเปญใช้เส้นทางเดิม
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
 บ่าย ถึง.กรุงพนมเปญ   นำท่านเดินทางสู่  พระราชวังหลวง  “วังเขมรินทร์”   ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์  ชมวัดคู่วังคือ  วัดพระแก้ว  สักการะพระเจดีย์เงิน ..จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายนเมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  .จากนั้นเดินทางสู่ วัดพนม  วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ ..นำท่าน ชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ   ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
 
 เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเชิญท่านพักตามอัธยาศัย..  (พักที่พนมเปญ PHNOM PENH HOTEL****)
 
วันที่สาม พนมเปญ - อุดงค์มีชัย - ลงแวก - พนมเปญ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ..........จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  เขาราชทรัพย์  หรือวัดอุดงค์ (นมัสการปราสาทหินแกะสลักคล้ายปราสาทตาพรมที่เสียมเรียบ แต่ใช้หินในยุค ปัจจุบัน)
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
 บ่าย ล่องเรือ ทะเลสาป  ซึ่งตำนานของแหล่งน้ำเล่าว่า  ภรรยานอนรอสามีแต่ไม่กลับ  จึงเสียใจร้องไห้เสียใจกลายเป็นบึงขนาดใหญ่
 
 เย็น เดินทางกลับพนมเปญ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเชิญท่านพักตามอัธยาศัย.
(พักที่พนมเปญ PHNOM PENH HOTEL****)
 
วันที่สี่ พนมเปญ - กำโปงธม - สมโบรไพกุก - เสียมเรียบ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
 09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปราสาทสมโบรไพกุก หลังนั้น
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จังหวัดกัมโปงธม
 
 บ่าย ดูงานวิทยาลัยกัมโปงเฌอเตียล  แห่งอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ ประเทศกัมพูชา ก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 กระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2548   ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์    รวมใช้เวลาก่อสร้างจนถึงวันนี้ราว 5 ปี ใช้งบประมาณไป 100 กว่าล้านบาท      เยี่ยมชมโรงเรียนและดูการเรียนการสอนของครู นักเรียน ในโรงเรียน  ...หลังจากนั้นเดินเข้าสู่เมืองเสียมเรียบ
 
 ค่ำ ถึงเมืองเสียมเรียบ ชมการแสดงชุดระบำอัปสร   ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า เมืองหลวงเก่าเกาะแกร์ - ปราสาทกรอฮอม - ปราสาทบึงมาลา
 
 เช้า ตื่นนอนทำธุระส่วนตัวให้ร่างกายสดชื่น จากนั้น..รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
 07.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครั้งอดีตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นราชธานีอยู่ถึง 16 ปี
 
 10.00 น. ชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์  ที่ประกอบด้วย ปราสาทกรอฮอม  เป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลึงกับ ปราสาทธม ซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบขั้นบันได  ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ที่สร้างด้วยสำริดสูงถึง 19 เมตร  
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค
 
 13.00 น. เดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา  หรือถูกขนานนามไว้ว่า ปราสาทนครวัดแห่งตะวันออก   ซึ่งเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติที่ถูกทำลายลงด้วยกาลเวลา
 
 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
 
วันที่หก เขาพนมกุเลน - กบาลสะเปียน
 
 เช้า บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม.  จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง     นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลน   เป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน  นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน  จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำ   ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก     บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขา   ...จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เขา กบาลสะเปียน ต่อด้วยการเดินเท้าขึ้นไปกบาลสะเปียนอีก 2 กิโลเมตร     กบาลสะเปียน สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอุททัยทิตยวรมันที่ 2 ปลายพุทธทศตวรรษที่ 16  ความน่าตื่นตะลึงของกลาบสะเปียน รูปสลักศิวลึงค์นับพันองค์คู่กับฐานโยนีใต้ท้องน้ำทีทมีหินทรายทอดตัวขนานไปกับสายธาร ยังมี ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์  ภาพพรหมสี่หน้า  ภาพตรีมูรติมีพระศิวะ  พระพรหม  และพระวิษณุ  ประทับทรงอยู่ ในปรางค์ ปราสาท การสลักภาพมีทั้งแบบนูนสูงและต่ำ
 
 
 
วันที่เจ็ด  ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
นำคณะเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี   ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินสร้างด้วยหินทรายสีชมพู    ชมภาพแกะสลักภาพนูนต่ำที่แกะสลักได้อย่างละเอียดงดงาม     ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก   จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า
“บันเตย์เสรย”  แปลว่า  ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชมความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นเดินทาง สู่ปราสาทตาพรหมที่สร้างโดย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศกุศลให้แด่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคดดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต 
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย เดินทางสู่ เมืองพระนครธมผ่านเข้าประตูเมืองด้านทิศใต้  ที่มีซุ้มประตูแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ 4 หน้า นำท่านเข้าชมปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มแห่งบายน” เป็นศูนย์กลางของ นครธมหรืออังก์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน ชมปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ, ลานช้าง, ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  
.เดินทางสู่นครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีที่ยิ่งใหญ่ อลังการงดงามตระการตาท่านจะได้ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน   ชมภาพแกะสลักนางอัปสราที่สวยงาม   นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงามที่พนมบาเค็ง   เลือกซื้อของฝากที่ตลาดเก่าซาจ๊ะ อาทิ เครื่องเงิน, ผ้าพื้นเมือง, งานแกะสลักหิน ฯลฯ
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม
 
 
วันที่แปด เมืองหริหราลัย - ปราสาทพระโค - ปราสาทบากอง - ปราสาทโลเลย
 
 เช้า  ตื่นนอนทำธุระส่วนตัวให้ร่างกายสดชื่น  จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเดินทางชมกลุ่มปราสาทแห่งเมืองหริหราลัย  เมืองหลวงเก่าก่อนยุคนครวัด - นครธม ซึ่งประกอบไปด้วย   ปราสาทพระโค, ปราสาทบากอง และปราสาทโลเลย
 
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
เดินทางชมกลุ่มปราสาททางทิศตะวันออกของเมืองพระนคร  ซึ่งประกอบไปด้วย   ปราสาทเจ้าสายเทวดปราสาท ตาแก้ว,บันทายกเดย
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร กลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านส่งสนามบินเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 

   ****************************************

 
 


อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง    
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น 
- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ    
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าประกันภัย (วงเงินประกัน 1,000,000 บาท)  
- ค่าวีซ่ากัมพูชา    

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน    
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 %  
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท    
- ค่าตั๋วเครื่องบิน      
- ค่าตั๋ว Angkorwat 60 USD
- ค่าตั๋ว พนมกุเลน  20 USD
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนด  เพิ่มเล่มละ 
  500 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว  กล้องถ่ายรูป

เอกสารการทำวีซ่า    (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทาง    เพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)
1. หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
      ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพ   หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่   บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  973/4 ถนนมาเจริญ (บางบอน 5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-898-0059  ATTN : ถึงพนักงานที่
    ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi