indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์บาหลี เกาะมังกรโคโมโด Komodo Island

CODE:ID026-BL4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินแอร์เอเชีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์บาหลี และ เกาะมังกรโคโมโด
 วัดอูลูวาตู - บาหลี - ลาบาน บาโจ 
เกาะโคโมโด - หาดทรายสีชมพู - ดำน้ำ
SNORKEL  4 วัน 3 คืน  

 บริการนี้ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง
ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเดนปาซาร์

การเดินทาง  ::  ราคานี้เดินทางได้วันนี้ - 30 มิถุนายน 60
(ยกเว้นช่วงเทศกาล) 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน

 
วันแรก
กรุงเทพฯ  - เดนปาซาร์ (บาหลี) - WATER BLOW - วัดอูลูวาตู - ระบำคะชัก                                    ( -/- /ค่ำ )   
 
 ผู้เดินทางพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อทำการเช็คอินที่เค้าน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  หลังจากเช็คอินบัตรโดยสาร   นำสัมภาระขึ้นเครื่อง  รับบัตรขึ้นเครื่อง และ ผ่าน ตม. ขาออก แล้ว รอขึ้นเครื่องบิน
 
 06.15 นออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396
*** บริการด้านบน และค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในบริการ ***
 
 11.30 น.เดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาร์ซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)   จากนั้น นำท่านเดินทาง ไปร้านอาหาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 บ่ายนำท่านเดินทางไปชมคลื่นทะเลอันทรงพลัง ที่ม้วนคลื่นขึ้นชนหน้าผา พร้อมด้วยเสียงที่ดังสนั่น อันเกิดจากพลังธรรมชาติ ที่ Water Blow ย่านนูซา ดัว ที่นี่ ท่านจะได้พบกับคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่มาจากมหาสมุทรอินเดีย เคลื่อนตัวโดยม้วนตัวเข้าสู่ช่องแคบของหน้าผา จนน้ำทะเลถูกดันไปกระทบกับหน้าผา แล้ว กระจายตัวเป็นกระแสน้ำที่รุนแรงจจนเป็นสายน้ำและละอองที่สูงท่วมหัว และสวยงาม เหมาะกับการเที่ยวชม และ ถ่ายรูปมาก
 
 จากนั้น นำท่านชม วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  ซึ่งเป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา      สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต)   ตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี    ซึ่งวิหารแห่งนี้ แกะสลักจากหิน  ในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราว คริสต์ศตวรรษ ที่ 10 โดย เอิมปู กูรูตัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล    ว่ากันว่า ดังห์ยัง นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้    ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค   สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์  (เจโรอัน) นั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเล  และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้   อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี   จากนั้น นำชม
ระบำคะชัก  (Kecak Dance)   ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี  เป็นการตัดตอนมาจากมหากาพย์รามายนะ (รามเกียรติ์)    เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากราวันนา (ทศกัณฐ์)    ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้แสดงที่ทำเสียงกำกับจังหวะ จะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหู นั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น  และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้อง คะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบการแสดง โดยตัวนักแสดงต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมา ที่ตรงกลาง ระหว่างผู้แสดงที่ทำเสียงกำกับจังหวะนั้นๆ   
 
 ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อาหารทะเล  (ต้องการล็อบสเตอร์ขนาด 500 กรัม เพิ่มท่านละ 600 บาท )
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   เช็คอินแล้ว    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สองบาหลี - ลาบาน บาโจ - เกาะโคโมโด - หาดทรายสีชมพู - ดำน้ำ SNORKEL                   ( เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 เช้ารับอาหารเช้า แบบกล่อง จากห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปยังเมือง ลาบวน บาโจ  เมืองหน้าด่านของการไปเกาะมังกรโคโมโด
 
 08.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองลาบวน บาโจ  (LABUAN BAJO)  เกาะฟลอเรส ด้วยสายการบิน วิงแอร์ เที่ยวบินที่ IW 1888
*** ค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในค่าบริการ **
 
 09.20 น.เดินทางถึงเมืองลาบวน บาโจ     มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอต้อนรับ  นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือไปยัง เกาะมังกรโคโมโด  (KOMODO ISLAND)   ใช้เวลาเดินทางโดยเรือท้องถิ่น นำท่านลัดเลาะ ผ่านเกาะ น้อยใหญ่ ประมาณ 3 ชั่วโมง ก็ถึงเกาะโคโมโด    
 
 เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ
นำท่านขึ้นยังเกาะมังกรโคโมโด   พบเจ้าหน้าที่อุทยาน (Ranger)   ที่จะนำท่านเดินป่า  ตามหามังกรโคโมโด   (เดินรอบสั้น ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.)    ชมความงามของเกาะ  ชมวิวเวิ้งทะเล  และพบกับ มังกรโคโมโด  ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้  แบบอิสระ  และชมสัตว์ท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ เช่นหมูป่า  กวาง ควายป่า  ลิง  และนกนานาชนิด
              
พอสมควรแก่เวลา  นำท่านกลับขึ้นเรือ  นั่งเรือไปอีกประมาณ 15 นาที  ก็ถึง หาดทรายสีชมพู (PINK BEACH)  อิสระให้ท่านชมบริเวณชายหาดทรายขาวที่ทอดยาวไปตลอดแนว  และตรงที่คลื่นซัดหาดทราย  ได้พัดเอาปะการังสีแดงที่ตายแล้ว ร่อนเป็นฝุ่นผงสีแดง  ผสมกลมกลืนกับทรายขาวละเอียด  ก่อให้เกิดเป็นแนวทรายสีชมพู  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหาดแห่งนี้    นอกจากนั้น  บริเวณหน้าหาด ยังเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำ ดูปะการัง แบบ สนอร์เคิ้ล ที่ดีที่สุดบนเกาะแห่งนี้อีกด้วย    อิสระให้ท่านดำน้ำ ชมปะการัง  ว่ายน้ำทะเล  หรือเดินเล่น ชมวิวหาดทราย และเวิ้งทะเลตามอัธยาศัย 
                         
พอสมควรแก่เวลา  นำท่านกลับขึ้นเรือ  เพื่อเดินทางกลับ ลาบวน บาโจ
 
 ค่ำ
บริการอาหารเย็น บนเรือ
เดินทางกลับถึงลาบวน บาโจ   นำท่านเข้าเช็คอินยัง ที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สามถ้ำบาตู เชอมิน   (BATU CERMIN)  - ลาบาน บาโจ - บาหลี  
                                           ( เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปชมตลาดของท้องถิ่น  จากนั้น เดินทางสู่ถ้ำบาตู เชอมิน หรือ ถ้ำหินกระจก  พบมัคคุเทศก์ประจำถ้ำ ชี้แจงการเข้าดูถ้ำ แล้วนำท่านชมความงามของหินงอก หินย้อย  ที่ธรรมชาติรังสรรค์เป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ
พอสมควรแก่เวลา  นำท่านกลับที่พัก
 
 เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับบาหลี
 
 15.45 น.ออกเดินทางกลับ เดนปาซาร์ บาหลี ด้วยสายการบิน วิงแอร์ เที่ยวบินที่ IW 1889
*** ค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในค่าบริการ ***
 
 17.05 น.เดินทางถึงบาหลี   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอต้อนรับ  นำท่านเดินทางไปร้านอาหาร
 
 เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินยัง ที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่เดนปาซาร์ - กรุงเทพฯ                     (อาหารเช้า / -)          
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลากลับ
 
 09.30 น.นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ
 
 12.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397 
*** ค่าตั๋วเครื่องบินไม่รวมในบริการ ***
 
 15.15 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตราค่าบริการ : ราคา  ต่อท่าน  พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว)   
*** ค่า ตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง ไม่รวมในค่าบริการ ***
การเดินทาง :: ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้- 30 กันยายน 2559 (เว้นเทศกาล) 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน

Hotel or Similar

4 – 5 ท่าน

6 – 9 ท่าน

10 – 14 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 Bali: The Sense Hotel, Sunset Rd.  3*
 Labuan Bajo: Golo Hilltop   3*

15500

14500

13700

3700

 Bali: Harris River-view   4*
 Labuan Bajo: Sylvia Resort Komodo   3*

15700

14700

13900

4000

 Bali: Bintang Kuta   4*
 Labuan Bajo: Bintang Flores   4*

16900

15700

14900

5000

Hotel or Siminlar

15-19 ท่าน

20-29 ท่าน

30 ท่าน+

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 Bali: The Sense Hotel, Sunset Rd. 3*
 Labuan Bajo: Golo Hilltop   3*

13700

13500

13300

3700

 Bali: Harris River-view   4*
 Labuan Bajo: Sylvia Resort Komodo   3*

14000

13800

13600

4000

 Bali: Bintang Kuta   4*
 Labuan Bajo: Bintang Flores   4*

15200

15000

14800

5000

หมายเหตุ: หากต้องการ ล็อบสเตอร์ ขนาด 500 กรัม ที่ห้องอาหารทะเลที่หาดจิมบาราน   สั่งเพิ่มได้ในอัตรา ที่ละ 600 บาท
***   มื้ออาหาร บนเครื่องไม่ได้ถูกรวมใน โปรแกรม ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  ( ห้องละ 2-3 ท่าน )
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- น้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน   (ระหว่างทัวร์)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว ที่บาหลี 1 คน / ลาบวน บาโจ อีก 1 คน

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี   , ค่าตั๋วเครื่องบิน บาหลี – ลาบวน บาโจ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว ,ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

*** ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  ของสายการบินวิงแอร์ ***
เดนปาซาร์ – ลาบวน บาโจ – เดนปาซาร์    (ไป / กลับ)   ราคารวม Tax + YQ แล้ว    เริ่มต้น  ท่านละ 6500 – 9000  บาท >>> น้ำหนักกระเป๋า 10 กก. เท่านั้น 

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า
*** สำหรับพาสปอร์ตอื่นๆ ต้องทำการขอวีซ่า ซึ่งสามารถขอได้ที่สนามบิน และท่าเรือนานาชาติเกือบทุกแห่งในอินโดนีเซีย  โดยเสียค่าบริการดังนี้    10 USD สำหรับการท่องเที่ยว ไม่เกิน 7 วัน  //   25 USD สำหรับการท่องเที่ยว 8-30 วัน

หมายเหตุ: สำหรับพาสปอร์ตเอเชียหลายชาติ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

หมายเหตุ
- ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา การเป็นการเดินทางหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามค่าใช้จ่ายจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท
- กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
  โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
- การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น
- รายละเอียดในการโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ
  สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
- แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ  พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

เงื่อนไขกรณียกเลิกการเดินทาง
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
• กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน
ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi