indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์บาหลี ดำน้ำบาหลี Diving Bali 4 Days

CODE:ID027-BL4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: บิน Air Asia )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์บาหลี ดำน้ำ ที่ บาหลี  4 วัน 3 คืน  

 บริการนี้ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง
ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเดนปาซาร์

การเดินทาง  ::  ราคานี้เดินทางได้วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
(ยกเว้นช่วงเทศกาล) 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน

 
วันแรก
กรุงเทพฯ - เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดเม็งวี - ทานาล็อต
 
 11.25 น. เดินทาง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรห์ เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านเดินทางไปร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดปุระทามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านเม็งวี มีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี... ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อต ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี วัดนี้สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุดๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตก จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ จึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก นักบวชเหล่านั้นจึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร และสร้างวัดขึ้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทานาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล” ด้านนอกของวัด ยังมีร้านขายของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรมมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม และซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
 
 เย็น. รับประทานอาหารค่ำ อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน (ล็อบสเตอร์ ขนาด 500 กรัม เพิ่มท่านละ 600 บาท)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ดำน้ำ ตูลามเบ็น และ อาเหม็ด
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 07.30 น. นำท่านสู่ หาดตูลามเบ็น (TULAMBEN BEACH) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะ (ใช้เวลาเดินทาง ราว 2.5 ชั่วโมง) ชายหาดที่ ตูลามเบ็น เป็นหิน และกรวดก้อนเล็กๆ ที่ปลิวมา หลังจากภูเขาไฟอากุงระเบิด แต่ที่นี่ เป็น สวรรค์ของนัก ดำน้ำ ทั้ง SCUBA และ SNORKEL เพราะห่างจากชายหาด เพียง 30 เมตร ท่านจะพบกับ USAT Liberty Wreck ซากเรือที่จมอยู่ตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 แหล่งรวมของปลานานาชนิด ปะการังอ่อน ปะการังแข็ง ปะการังไฟ และกัลปังหา ที่อยู่ลึกลงไปเพียง 3 – 5 เมตร เท่านั้น อิสระให้ท่านดำน้ำ ดูปะการัง แบบ SNORKEL ตามอัธยาศัย (มีอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ไว้ให้บริการ) พอสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง อาเหม็ด อีกหนึ่งจุดดำน้ำยอดนิยม ของบาหลี
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิสระให้ท่านดำน้ำ ดูปะการัง แบบ SNORKEL ตามอัธยาศัย ที่อาเหม็ด (มีอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ไว้ให้บริการ) ที่อาเหม็ด ถึงแม้ว่าทรายจะเป็นสีดำ แต่น้ำทะเลก็ใสดั่งคริสตัล และห่างจากหาดไปเพียง 10 เมตร ท่านจะได้พบกับ Japan Wreck ซากเรือจม ของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากเวลา ผ่านไป 70 ปี เหล่าปะการังอ่อนหลากสี และ กัลปังหา ก็คลุมทับตัวเรือ และมีฝูงปลามากมาย แหวกว่าย ให้ท่านได้ชม
พอสมควรแก่เวลา ให้ท่านได้ อาบน้ำ เปลี่ยนชุดแห้ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทาง นำท่านชม วังเตียร์ตากังกา (Tirta Gangga Water Palace) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 โดยรายา อนัค อากุง อันกลูราห์ แห่งอัมลา ปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรการังกะเซ็ม ซึ่งครั้งหนึ่ง มีอำนาจปกครองเหนือเกาะบาหลี วังนี้ สร้างอยู่ ราว 6 กม. ห่างจากวังหลวง ที่อัมลาปุระ รายา อนัค อากุง อันกลูราห์ ทรงโปรดน้ำมาก จึงได้สร้างวังนี้ไว้เพื่อพักผ่อน บริเวณถูกออกแบบอย่างสวยงามทั้งสวนน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติ รายล้อมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี อิสระให้ท่านชม และเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ระบำบารอง - คินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน - อุบุด
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โรงละครพื้นเมือง เพื่อชม ระบำพื้นเมืองบารอง นาฏศิลป์ลีลาประกอบเทพนิยายของชาวบาหลี ซึ่ง สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และความเชื่อของชาวบาหลี ชม การแสดงระบำสิงโตบารอง เทพเจ้าที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ กับรังดา มารร้าย ชมการร่ายร่ำบาหลีดั้งเดิม การแสดงระบำวานร ซึ่งมีมาแต่โบราณกาล และการบรรเลงดนตรีโดยวง มโหรี “กาเมลัน” แล้วนำท่านสู่ ศูนย์ผ้าบาติค ผ้าบาติกเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินโดนีเซีย ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน ที่หลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาติกตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริม ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร
 
 เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมความงามที่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟ และทะเลสาบ บาตูร์ (บุฟเฟ่ต์)
 
 บ่าย นำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่า พันปี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปีโดยไม่มีวันหมด แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกชม ต่อราคา และซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” แล้วนำท่านเดินทางไปยัง อูบุด เมืองแห่งศิลปะ สถานที่เล็กๆแห่งนี้ เคยเป็นเมืองที่ประทับของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน ปัจจุบัน ยังคงมีบ้านของชนชั้นสูงเหลืออยู่ ชมบ้านของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์ ผ้าบาติก และภาพวาด ที่ตลาด อูบุด พร้อมซื้อหาเป็นของฝาก และที่ระลึกจากเกาะบาหลี
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางกลับที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ เดนปาซาร์ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 09.30 น. นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตราค่าบริการ : ราคา  ต่อท่าน  พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว)   
*** ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง ไม่รวมในค่าบริการ ***

Hotel or Similar

2 – 3 ท่าน

4 – 9 ท่าน

10–14 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 Natya /// The Senses 3* Kuta

10900

10000

9300

3000

 The Sunset Kuta 3*

11000

10200

9400

3200

 Harris River-view 4*

11300

10400

9600

3400

The Rani 4*

11500

10700

10000

3800

 Love Fashion Hotel, Legian 4*

12200

11300

10500

4000

 Eden 4*, Kuta Center

12400

11500

10700

4200

 Bintang Kuta 4*

12600

11700

10900

4400

 Aston Kuta 4*

12800

11800

11000

4600

Hotel or Siminlar

15-19 ท่าน

20-29 ท่าน

30 ท่าน+

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 Natya /// The Senses 3* Kuta

9100

8900

8300

3000

 The Sunset Kuta 3*

9300

9100

8500

3200

 Harris River-view 4*

9500

9300

8700

3400

 The Rani 4*

9800

9500

9100

3800

 Love Fashion Hotel, Legian 4*

10400

10200

9700

4000

 Eden 4*, Kuta Center

10600

10400

9900

4200

 Bintang Kuta 4*

10800

10600

10100

4400

 Aston Kuta 4*

11000

10800

10300

4600

หมายเหตุ: หากต้องการ ล็อบสเตอร์ ขนาด 500 กรัม ที่ห้องอาหารทะเลที่หาดจิมบาราน   สั่งเพิ่มได้ในอัตรา ที่ละ 600 บาท
***   มื้ออาหาร บนเครื่องไม่ได้ถูกรวมใน โปรแกรม ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  ( ห้องละ 2-3 ท่าน )
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถขนกระเป๋า ระหว่างโรงแรม และสนามบิน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- น้ำดื่ม ท่านละ 2 ขวด ต่อวัน   (ระหว่างทัวร์)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี   , ค่าตั๋วเครื่องบิน บาหลี – ลาบวน บาโจ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว ,ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า
*** สำหรับพาสปอร์ตอื่นๆ ต้องทำการขอวีซ่า ซึ่งสามารถขอได้ที่สนามบิน และท่าเรือนานาชาติเกือบทุกแห่งในอินโดนีเซีย  โดยเสียค่าบริการดังนี้    10 USD สำหรับการท่องเที่ยว ไม่เกิน 7 วัน  //   25 USD สำหรับการท่องเที่ยว 8-30 วัน

หมายเหตุ: สำหรับพาสปอร์ตเอเชียหลายชาติ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

หมายเหตุ
- ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา การเป็นการเดินทางหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามค่าใช้จ่ายจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท
- กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
  โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
- การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น
- รายละเอียดในการโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ
  สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
- แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ  พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

เงื่อนไขกรณียกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
• กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน
ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi