indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์เวียดนาม อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศเวียดนาม  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน

CODE:V-Hilight-001-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เว้ ทางรถ
กรุงเทพ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้
ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก พระราชวังเว้
วัดเทียนมู่ สุสานไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านหินอ่อน
ตลาดดองบ่า ล่องเรือมังกร
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด และ กุ้งมังกร
 

กำหนดเดินทาง :  ให้บริการทัวร์เหมา คณะส่วนตัว ออกได้ทุกวัน         8,900 บาท  

 
วันแรก กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร
 
 17.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ
 
 18.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด มุกดาหาร ด้วยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารกล่อง
(มื้อ 1)
 
วันที่สอง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้
 
 06.00 น. ต้อนรับวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร เข้าสู่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ให้ท่าน ปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว (มื้อ 2)
 
 08.00 น. หลังอิ่มท้องนำคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อ 3)
 
 14.00 น. ถึงด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์วินห์
ม็อก
อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงคราม
เวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัย
อดีต จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริย์ของ
เวียดนามและได้รับการยืนยันจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเว้ให้เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 ด้วย
 
 19.00 น. ถึงเมือง เว้ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อ 4) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Green Hotel ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม พระราชวังเว้ – หมู่บ้านหินอ่อน –เจดีย์เทียนมู่ – ดานัง – โฮ่ยอัน
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 5)
 
 08.00 น. นำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อ
แบบจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบาง
ส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กัน ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายใน
สงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ” ผลจากการปะทะกัน
ในครั้งนั้นทำให้เขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ๆ จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนกับ
สัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยมเวียดนาม จากนั้นชม สู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้ง
อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติ
ภพต่างๆ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวาน
ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทาง และ
เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในแถมเวียดนามกลาง ระหว่างทางแวะ
ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือ นองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิด
เป็นของฝาก
 
 17.00 น. ถึงเมืองโฮ่ยอัน นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 7)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ โฮ่ยอัน - ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dinh – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกร
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 9)
 
 08.00 น. นำท่านเที่ยว ชมเมืองโฮ่ยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่
ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพาน
ญี่ปุ่น
ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี
ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่เจริญมากในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
มาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม
(เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมือง
โฮ่ยอัน)
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคารเมืองดานัง อาหารซีฟู๊ด กุ้งมังกร (มื้อ 10 )
ออกเดินทางสู่เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไหวานเดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชมสุสานKhai
Dinh
ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปแบบฝรั่งเศสและเวียดนาม
ได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างวิจิตรตระการตาใช้เวลาถึง 11 ปี ในการก่อสร้าง
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น
หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า
 
 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเว้ (มื้อ11)
 
 20.00 น. จากนั้นลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิต
ยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลง
ถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Green Hotel ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เว้ - สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 12 )
 
 07.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao
 
 11.00 น. ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อ 12 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
 
 15.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ
นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อ เดินทางกลับ
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมืองมุกดาหาร (มื้อ 13 )
 
 19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ
 
วันที่หก กรุงเทพฯ
 
 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
 
อัตราค่าบริการ( เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน )

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

8,900.-

8,900.-

7,900.-

2,500.-

อัตรานี้รวม
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
   - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
   - ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
   - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
   - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
   - ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง
   - ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
   - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่านน

อัตรานี้ไม่รวม
  -ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
   -ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
   -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประกอบการเดินทาง
   -หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.) กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2.) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร
การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด
3.) แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: 9,400 บาท
 ราคาสมาชิก: 8,900 บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi