indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์เวียดนาม อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศเวียดนาม  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - ทัวร์เวียดนามกลาง

CODE:V-Hilight-003-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ VIP )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์เวียดนามกลาง เส้นทาง R9  ทางรถ
ทัวร์เว้ ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน บานาฮิลล์ 
กรุงเทพ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้
ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ สุสานไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน  บานาฮิลล์  ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด และ สลัดกุ้งมังกร
 

กำหนดเดินทาง : 17-21 พค., 21-26 มิย., 6-11 กค., 10-15 สค., 20-25 กย.60   
ทัวร์เหมา ท่านละ  8,900 บาท  

 
วันแรก กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร
 
 17.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ
 
 18.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด มุกดาหาร ด้วยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารกล่อง
(มื้อ 1)
 
วันที่สอง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้
 
 06.00 น. ต้อนรับวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร เข้าสู่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ให้ท่าน ปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว (มื้อ 2)
 
 08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วนำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังฝั่งประเทศลาว แขวงสะหวันนะเขต ทำพิธีการผ่านด่าน เสร็จแล้วนำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านลาวบาว ไปตามถนนหมายเลข 9
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ที่เมืองพิน
 
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ด่านแดนสวรรค์ ฝั่งลาว เพื่อไปยัง ด่านลาวบาว ฝั่งเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ หลังจากนั้นนำคณะเข้าชม อุโมงค์วินห์ม๊อค  หมู่บ้านวินห์ม๊อค ในเขตเมืองกวางตรี เป็นผลพวงเพื่อแสวงหาการอยู่รอดจากการทิ้งระเบิดอย่างหนัก และถูกกวาดล้างจนแทบจะล้างเผ่าพันธุ์ จึงร่วมใจกันขุดอุโมงค์ใต้ดิน เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจำนวน 66 ครอบครัวเมื่อปี ค.ศ. 1966 ใช้ระยะเวลาราว 20เดือน อุโมงค์แบ่งเป็นระดับชั้นๆ ลึก 12 15 และ 23 เมตรตามลำดับ และสามารถเชื่อมต่อกันได้หมด มีเด็กที่เกิดในอุโมงค์จำนวน 17 คน แต่ละคนก็พิการพูดไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดมาเป็นเวลานาน ในอุโมงค์มีคอกเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำ ห้องพยาบาล ห้องสุขา ห้องซักล้าง ห้องครัว ห้องประชุม และเป็นที่เก็บสะสมอาวุธ การขุดอุโมงค์จะทำในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนจะช่วยกันลำเลียงดินออกไปทิ้งทะเลที่อยู่ติดกัน ทำให้ไม่เห็นซากดินจึงรอดพ้นจากการตรวจตราของสหรัฐไปได้ ชาวบ้านทั้ง 60 ครอบครัวใช้อุโมงค์เป็นที่หลบภัยอยู่นานถึง 6 ปี นับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และเป็นความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าในการเอาชีวิตรอดของมนุษย์
 
 19.00 น. คณะเดินทางถึง นครเว้ อดีตราชธานีของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์สืบทอดกันมาถึง 13 พระองค์ เว้ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในรัชสมัยจักรพรรดิยาลอง คนรู้จักกันในนาม องค์เชียงสือ ที่เคยอพยพลี้ภัยมายังกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน ต่างสร้างสรรค์ราชธานีแห่งนี้ให้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอันโออ่า สวยงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีในการใช้ชีวิตของคนเว้   ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะชุดอ๋าวหย่าย  ชุดประจำชาติเวียดนามก็มีต้นกำเนิดมาจากที่นี้เช่นกัน
จากนั้นนำคณะเข้ารับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
 20.00 น. นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย   
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Green Hotel  ระดับ 4  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังเว้ - สุสานไคดินห์ -  ดานัง - ฮอยอัน
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 5)
 
 08.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดเทียนมู่ ที่มีเจดีย์เก่าแก่คู่เมืองเวียดนามนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชาติ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง 12 เมตร สร้างอยู่บนเนินดินบนฝั่งแม่น้ำหอม ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนัก 2,052 กก. เชื่อว่าตีแล้วจะดังไปไกลถึง 10 กม. จากนั้นนำคณะเข้าชม พระราชวังด่ายโน่ย  เป็นพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง ตั้งอยู่ใจกลาง ซึ่งสร้างไว้เป็นป้อมปราการอย่างแข็งแรง UNESCO ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก
นำคณะเข้าชม สุสานไคดินห์ สุสานไคดินห์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี (ค.ศ 1920 -1931) และปูนซิเมนต์ที่นำมาก่อสร้างได้ซื้อมาจากประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ของการผลิตปูนซิเมนต์ในบ้านเรา มีต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันสุสานแห่งนี้มีอายุราว 80 กว่าปี
 
 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)
 
 13.30 น. จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่า...ไร้ขอทาน...จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์หายวัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวทั้งหมด 6,130 เมตร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น บ้านเก่า วัดเจ้าแม่ทับทิม อิสระให้คณะช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึก  ปัจจุบันนี้ฮอยอันถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ทางด้านอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ของประชาชนเวียดนาม ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงรับรองเมืองนี้ให้เป็นเมืองมรดก โลกทาง สถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัย
 
 17.30 น. นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก EDEN  PLAZA  ระดับ 4  หรือเทียบเท่า
 
 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 7)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ ฮอยอัน - ดานัง - ภูเขาบานา  - เว้  - ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ลงเรือมังกร
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 9)
 
  จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เขาบานา (บานาฮิลล์) (31 ก.ม.) จากนั้นนำคณะขึ้นชมภูเขาบานาโดยนั่งกระเช้าซึ่งมีความสูง 1474m เทียบกับระดับน้ำทะเล (เป็นกระเช้าที่มีความยาวมากที่สุดในโลก มีความยาวถึง 5,030 เมตร) สภาพอากาศเฉลี่ย 13-21
จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองดานัง
 
 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองเว้
 
 15.30 น. ถึงเมืองเว้ นำคณะเที่ยวชม ตลาด ดงบา ที่มีสินค้านานาชนิดมากมาย ราคาถูกมาก (ไม่ว่าจะเป็นขนมของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า ชา กาแฟ เป็นต้น)
 
 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 19.00 น. นำคณะล่องเรือมังกรพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเว้ ซึ่งเป็นดนตรีของ กษัตริย์เวียดนาม ในสมัยก่อนซึ่งจะมีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่จะได้ฟัง
จากนั้นนำคณะกลับสู่ที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า เว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
 
 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 12 )
 
  จากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   (มื้อ 12 )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
 
 15.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ
นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อ เดินทางกลับ
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมืองมุกดาหาร (มื้อ 13 )
 
 19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ
 
วันที่หก กรุงเทพฯ
 
 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
 
อัตราค่าบริการ( เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน )

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

8,900.-

8,900.-

7,900.-

2,500.-

อัตรานี้รวม
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
   - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
   - ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
   - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
   - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
   - ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง
   - ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
   - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่านน

อัตรานี้ไม่รวม
   -ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
   -ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
   -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประกอบการเดินทาง
   -หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  4,000 บาท
พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท 
 
การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi