indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์เวียดนาม อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศเวียดนาม  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์โฮจิมินห์ซิตี้ - ดาลัท - มุยเน่ 4 วัน 2 ท่านขึ้นไป

CODE:VS039-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: Flight )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

โฮจิมินห์ซิตี้ - ดาลัท - มุยเน่
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ร้านอาหาร Sen

 

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว  กรุ๊ปย่อย พร้อมเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 
วันแรก กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - มุยเน่                                   กลางวัน/ เย็น
 
 --.--  น. เที่ยวบิน BKK มาถึงสนามบิน  / มัคคุเทศก์พร้อมต้อนรับที่ สนามบิน
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 
 --.--  น. พาเดินทางไป มุยเน่
Bangkok- Ho Chi Minh City - Mui Ne
 
 --.-- น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
พาท่านเข้าที่พัก ค้างคืนที่ มุยเน่
 
วันที่สอง มุยเน่ - ดาลัท                                                     เช้า / กลางวัน/ เย็น
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 --.-- น. มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารสีแดง ทะเลทรายขาว(ไม่ร่วมค่ารถจิ๊บ 5 usd/pax )
Mui Ne - Red Sand-dune - White Sands- Fairy  stream
 
 --.-- น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 --.-- น. ได้เวลาออกเดินทางไป ดาลัท (Dalat)
 
 --.-- น.

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
พาท่านเข้าที่พัก ค้างคืนที่ ดาลัท   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ดาลัท                                                                เช้า / กลางวัน/ เย็น
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 --.-- น. เต็มวัน ดาลัท :  นั่งกระเช้าไฟฟ้าเทียววัด วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง)-หุบเขาแห่งความรัก หมู่บ้านบ้านศิลปะ XQ (เที่ยวข้างในแบบ vip)
Truc Lam Pagoda by carble car -King Summer Palace -Garden flowers  - Datanla waterfall - Valley of Love- XQ Art village 
 
 --.-- น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 --.-- น. พาท่านเข้าที่พัก ค้างคืนที่ ดาลัท
พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ ดาลัท - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ                            เช้า / กลางวัน  / เย็น
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 --.-- น. สนามบินดาลัท บินใปโฮจิมินห์
(ไม่ร่วมค่าเครื่องบิน 3,500 บาท/คน)
Dalat  to Ho Chi Minh City by Plane 
 
 --.-- น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 
 --.-- น. พาทัวร์โฮจิมินห์ : โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาวหรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ -ตลาดเบนทัน
Notre Dame Church, Saigon post office, Thien Hau temple, Ben Thanh market
 
 --.-- น. นำท่านไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 go to aiport take flight to Bangkok.
 
 
อัตราค่าบริการ       ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเดินทาง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 

Hotel Class

Hotel Name 

2-3

4-7

8-14

พักเดี่ยว

Standard

Doi duong 3*
http://doiduonghotel.com
River prince hotel 4*
http://www.riverprincehotel.com

27,500

20,900

16,500

2,000

Superior

Fiorse Resort 3*
http://fioreresort.com/home/
Lasapinet 4*
http://www.lasapinette.com

28,000

21,500

16,900

2,600

อัตรานี้รวม 
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องคู่เท่านั้น  กรณีพักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มตามอัตราของโรงแรม)
-   ค่ายานพาหนะ  ได้แก่ เรือ  รถไฟ รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ         
   ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
-   มัคคุเทศก์ภาษาไทย   
-   น้ำดื่ม 1 ขวด และผ้าเย็น 1 ผืน บริการบนรถทุกวัน  ตลอดโปรแกรม

อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพ และค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำ On arrival (เฉพาะหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติเท่านั้น) 
- Surcharge for peak season: X-mas, New Year Eve, Lunar New Year 4th Feb – 13th Feb, Independence Day (31 Aug-03 Sep) (at 20 % land as above)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ เป็นต้นค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น  ที่ไม่ได้ระบุบไว้ในรายการ 
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
- ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 3 $ / ท่าน
- ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

เอกสารประกอบการเดินทาง (ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.) กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2.) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร
การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด
3.) แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi