indochinaexplorer indochinaexplorer
indochinaexplorer indochinaexplorerindochinaexplorer  
indochinaexplorer 25.08.15

     
 Home  |  ติดต่อเรา

พนมกุเลน อุทยานแห่งชาติแห่งเสียมเรียบ

พนมกุเลน อุทยานแห่งชาติแห่งเสียมเรียบ
เขาพนมกุเลน (Phnom Kulen) หรือ อุทยานแห่งชาติพนมกุเลน (Phnom Kulen National Park) เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยมีความโดดเด่นทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้วยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกชุ่มชื่นสวยงามทั้งปี  มีจุดพักผ่อนย่อนคลายให้ชาวเสียมเรียบได้พาครอบครัวมาเที่ยวกัน และ ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม บนเขาพนมกุเลน แห่งนี้ ก็มีความสำคัญ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มาก

เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง 800 เมตร ทอดตัวยาว 37 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราวๆ 60 กม. พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ทรงสถาปนาพนมกุเลนเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมๆ กับที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้น หลังจากกอบกู้เอกราชจากการปกครองของศรีวิชัยจากชวา  ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นที่พนมกุเลนโดยเชิญพราหมณ์ “ศิวะไกรวัลย์”จากเมืองกัมปงจามมาเป็นผู้ประกอบพิธี   แม้ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บอกว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงประทับอยู่บนเขาพนมกุเลนระยะเวลานานเท่าใด แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อกันว่าคงไม่นานนักเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงเท่าใดนัก ในที่สุดพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ก็ทรงเสด็จกลับมาครองราชย์ที่เมืองหริหราลัยตามเดิม จากนั้นก็ทรงประทับอยู่ที่เมืองหริหราลัยจนถึงวันสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.1393 ภายหลังการเสด็จสวรรคตแล้ว ทรงได้รับถวายพระนามว่า  “ปรเมศวร” หลังจากนั้นก็ไม่มีกษัตริย์ขอมองค์ใดย้ายเมืองหลวงมาบนเขาพนมกุเลนอีก

เขาพนมกุเลน ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเทพเจ้า  ด้วยบนเทือกเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นต้นแม่น้ำ ที่เก็บรับน้ำมาจากฟ้าไหลเป็นลำธารลงมาผ่าน แผ่นทับหลังรูปสลัก ซึ่งมีศิวลึงค์นับพันองค์ถูกสลักไว้ใต้น้ำ ทอดยาวราว 400 เมตร ดังนั้น น้ำในลำธารนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยครั้งหนึ่งได้ถูกใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี อีกด้วย


เขาพนมกุเลน หรือ มเหนทรบรรพต (Mahendraparvata) ด้วยชาวฮินดูมีความเชื่อว่า พนมกุเลน แห่งนี้เป็นที่ตั้งของมเหนทรบรรพต โดยคำว่า มเหนทรบรรพต มาจากคำว่า  มเหนคร หมายถึง พระศิวะ และบรรพตนั้นหมายถึง ภูเขา ความหมายของเมืองจึงเป็นที่อยู่ของพระศิวะ พนมกุเลนจึงเป็นนิมิตรรูปของเขาพระสุเมรุราชที่มี 109 ยอด ยอดสูงสุดคือยอดเขาไกรลาศ เป็นที่อยู่ของพระศิวะ และพระนางอุมาเทวี และพนมกุเลนยังเป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์

คำว่า พนม ในภาษากัมพูชานั้นหมายถึง ภูเขา กุเลน หมายถึง ต้นลิ้นจี่ ในอดีตพนมกุเลน เป็นที่ประทับของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าพระองค์ทรงประทับที่พนมกุเลนนานเท่าไร และเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ก็เสด็จกลับมาครองราชย์ที่หริหราลัย หลังจากนั้นมาอีก 300 ปี จึงมีการสร้างปราสาทนครวัดขึ้น ร่องรอยของปราสาทบนเขาพนมกุเลนจึงพบเป็นปราสาทหลังเล็ก ๆ และมีสภาพทรุดโทรม มีเพียงแต่ศิวลึงค์ที่ถูกแกะสลักอยู่ใต้น้ำนับพันอันที่ยังคงสภาพดีอยู่ ซึ่งศิวลึงค์นับพันองค์ที่อยู่ใต้น้ำนั้น เป็นของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 หรือราวปี พ.ศ. 1345 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จึงได้ตั้งชื่อว่า เป็นศิลปะแบบกุเลน ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะมหาเทพ บูชาศิวลึงค์ว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนพระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ซึ่งก็คือนางอุมาเทวีชายาของพระศิวะ และมีความเชื่อของชาวฮินดูที่ว่า ตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข 

  
แกะสลักศิวลึงค์นับพันองค์


รูปแกะสลักใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำศิวลิงค์เหล่านี้มีหลายขนาดแตกต่างกันทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตร สามารถชมได้ชัดเจนในหน้าแล้งที่มีน้ำน้อย 

ประวัติการสร้างศิวลิงค์ใต้น้ำ

การแกะสลักศิวลึงค์และอื่นๆ
  บนลานหินกว้างนี้ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1334 -1378)  ปกติสำหรับการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะเป็นผู้นำน้ำมารดบนศิวลึงค์และน้ำที่รดนั้นจะไหลออกไปที่ช่องโยนี ลงไปยังโสมสูตรเพื่อให้ผู้คนที่มารองรับน้ำนี้ไปตามความเชื่อที่ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยได้และเป็นสิริมงคล  แต่ทว่าการประกอบพิธีด้วยการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ กระทำไม่บ่อยนัก เมื่อกระทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ปริมาณน้ำที่ไม่มากนักในขณะที่ชาวเมืองต่างพากันมารองรับน้ำกันมากมาย พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จึงทรงเกิดความคิดทำให้แม่น้ำเสียมเรียบกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนแม่น้ำคงคา พระองค์จึงโปรดให้สร้างศิวลึงค์อยู่ใต้น้ำบนธารน้ำบนเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นต้นแม่น้ำเสียมเรียบ เมื่อน้ำไหลผ่านรูปแกะสลักศิวลึงค์ใต้น้ำ จึงถือว่าน้ำที่ผ่านศิวลึงค์บนพนมกุเลนจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลไปตามนาวาวิถีแม่น้ำเสียมเรียบสู่ชาวบ้านชาวเมืองเรือกสวนไร่นาเพื่อความอุดมสมบูรณ์

เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วจึงได้จัดการผันให้ทางน้ำนั้นไหลผ่านรูปสลักศิวลึงค์นับพันเหล่านี้ จนสามารถสร้างคติความเชื่อให้เป็นธารน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากศิวลึงค์นับพันองค์แล้วยังมีรูปแกะสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ขึ้นอีกหลายแห่งบนก้อนหินที่มีหน้าตัดหน้าเอียงบนลานหินนั้น โดยให้อยู่ทั้งริมตลิ่ง  และจมใต้น้ำ ทำให้น้ำในธารนั้นเหมือนน้ำอมฤตจากเกษียรสมุทรไหลลงจากมเหนทรบรรพต หรือเขาไกรลาสนั่นแล หากตามลำธารนี้ไปก็เป็นน้ำตกและสุดทางที่ทะเลสาบ-โตนเลสาบที่อยู่ด้านล่าง ระหว่างทางนั้นมีวัดพระองค์ธม ซึ่งมีพระนอนแกะสลักจากหินส่วนยอดของหินก้อนใหญ่ หน้าตาใกล้เคียงศิลปทวาราวดี 


พระนอน วัดพระองค์ธม

แต่..หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ยุดหลังในอีกแง่มุม ในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา  ในช่วงระหว่างสงครามความขัดแย้งในประเทศกัมพูชา  เทือกเขาพนมกุเลน แห่งนี้ได้ถูกบันทึกเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ของการเป็นดินแดนต้องห้าม สาเหตุเพราะดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง เป็นหนึ่งจุดยุทธศาสตร์การต่อสู้ ที่มีเสียงปืนและระเบิดจากการดังสนั่นเกิดขึ้นทุกวันจนได้ยินไปไกล ถึงเมืองเสียมราฐ อีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจบนเขาพนมกุเลน อาทิ
1. แท่นหินแกะสลักศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์ หรือ บางเรียก เทวาลัยใต้น้ำ
2. วัดพระองค์ธม โบถส์ลอยฟ้า และพระนอนแกะสลักจากหิน ใกล้เคียงศิลปทวาราวดี
3. แหล่งน้ำผุดบนเขาดุจทะเลน้ำนม
4. น้ำตกพนมกุเลน
5. วิวจากบนยอดเขาพนมกุเลน ที่มองเห็นไปสุดลูกตา ถึงเมืองเสียมราฐ
6. ร่องรอยปราสาทหินในยุคเดียวกับปราสาทนครวัด


แหล่งน้ำผุดบนเขาดุจทะเลน้ำนม
ด้วยประการทั้งหมดนี้  จึงเป็นเหตุให้ "อุทยานแห่งชาติเขาพนม" แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ผู้มาเยือนดินแดนเสียมเรียบ และกัมพูชาไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน


ต้องการเที่ยว "เขาพนมกุเลน" ,  "ทัวร์เขาพนมกุเลน"  คลิกที่นี่
Phnom Kulen Travel Package

http://indochinaexplorer.com/program_detail.php?country=cambodia&code=CA-Hilight-003-4D3N

ขอบคุณแหล่งข่าว และภาพข่าว จาก
th.wikipedia.org
cambodia-hotels.com
naewna.com
internet


  Back to top
indochinaexplorer

             ทั้งหมดจำนวน   0    หน้า   ปัจจุบันหน้าที่  
 
  ข้อความคิดเห็น

(การแทรกรูปภาพ คลิกซ้ายแล้วลากไปวางตามต้องการ)
 
  โดย
  กรอกอักษรยืนยัน
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Back to top
 
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 254/1 ถ.เอกชัย ต.บางยอน บางบอน กรุงเทพ 10150 Tel. (+66) 0 2898-1817 , 0 2898-2324 EiEi