indochinaexplorer

     
  Home  |   โปรแกรมทัวร์   |   ข่าวท่องเที่ยว   |   ติดต่อเรา
     

นิทรรศการ. สลักดุน. ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ปี 2559
26 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2559..
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯงานช่างดุน.jpg


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดนิทรรศการ "สลักดุน" ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานหัตถกรรมสลักดุนที่เป็นงานเครื่องราชูปโภค เครื่องตกแต่ง เครื่องประกอบ พระราชพิธี เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ของพระมหากษัตริย์ในราชสำนักสยามในอดีต ศิลปวัตถุสำคัญทางศาสนา ศิลปะที่มีรูปแบบจากวัฒนธรรมต่างๆ รวมกว่า 350 ชิ้น จากประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน เนปาล และไทย เปิดให้เข้าชมแล้ว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2559..

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานหัตถกรรมประเภทบุดุนโลหะ หรือสลักดุน ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกช่างศิลป์ไทยอันควรค่าแก่การเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ ตระหนักรับรู้ในคุณค่า ชื่นชมและภูมิใจ และหวังให้เกิดการร่วมใจในการอนุรักษ์งานศิลป์เหล่านี้ไว้เป็นมรดกของชาติ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป จึงจัดนิทรรศการ "สลักดุน" ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานหัตถกรรมสลักดุน ทั้งที่เป็นงานเครื่องราชูปโภค เครื่องตกแต่ง เครื่องประกอบ พระราชพิธี เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ของพระมหากษัตริย์ในราชสำนักสยามในอดีต ศิลปวัตถุสำคัญทางศาสนา ศิลปะที่มีรูปแบบจากวัฒนธรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมมอญ เขมร อินเดีย ตลอดจนงานหัตถกรรมสลักดุนของไทย ทั้งในรูปแบบ เอกลักษณ์ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ และรับรู้ถึงคุณค่าแห่งมรดกช่างศิลป์ในงานสลักดุนนับจากในอดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ..

งานบุดุน ดุนโลหะ หรือสลักดุน ชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นเทคนิค หรือวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นสิ่งที่สูงค่ายิ่งนับจากเป็นเครื่อง ราชูปโภค เครื่องประกอบพระราชพิธี ของพระมหากษัตริย์ เป็นศิลปวัตถุสำคัญทางศาสนา หรือเป็นเครื่องแสดงถึงอัจฉริยะ ทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงช่าง และนับเป็นศิลปหัตถกรรมแขนงหนึ่งที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นโบราณศิลปวัตถุเชิงอนุรักษ์ ศิลปกรรมทางวัตถุ หรือเป็นศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันของผู้คนในอดีต จนถึงในปัจจุบัน งานบุดุนโลหะ หรืองานสลักดุน จัดเป็นงานประณีตศิลป์ไทยที่มีความงามตามแบบอย่างศิลปะไทย เนื่องจากเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญเชิงช่างเป็นอย่างมาก และเป็นงานที่ต้องทำกับโลหะอันมีค่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ เงิน ทองแดง หรือดีบุก เพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงาม..

นางอัมพวันฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดนิทรรศการนี้ ได้แบ่งส่วนของการจัดนิทรรศการและ มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย..

• ข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบของศิลปวัตถุดุนโลหะในประเทศไทยในยุคแรกๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจ และอิทธิพลจากศิลปะอินเดียเป็นต้นแบบ ..

• ข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบงานสลักดุนโลหะที่พบในประเทศไทยที่แสดงรูปแบบ ทั้งแบบศิลปะอินเดีย จีน พม่า กัมพูชา ลาว เชียงแสน และสุโขทัย ที่ถือเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของงานสลักดุนโลหะของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสลักดุนโลหะทองคำ ..

• ข้อมูลองค์ความรู้งานสลักดุนโลหะที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และศิลปวัตถุสำคัญทางศาสนา ข้อมูลองค์ความรู้งานสลักดุนในอารยธรรมยุคโบราณของโลก เช่น อียิปต์ กรีก – โรมัน..

• การจัดแสดงชิ้นงานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์รูปแบบ ลวดลาย และเทคนิค งาน “สลักดุน” มากกว่า 350 ชิ้น จากประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน เนปาล และไทย (รูปแบบวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ รูปแบบวัฒนธรรมภาคกลาง รูปแบบวัฒนธรรมภาคอีสาน รูปแบบวัฒนธรรมภาคใต้) และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีต..

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "สลักดุน" ภูมิปัญญาเชิงช่างจากอดีต สู่ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า วันพุธ ถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร) ไม่เสียค่าเข้าชมเฉพาะในส่วนนิทรรศการสลักดุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 035-367054-7 ต่อ 1361, 1363 หรือสายด่วน 1289 หรือ www.sacict.or.th ..

วันแสดงข่าว  :  30-08-16
แหล่งข่าว     :  http://www.prachachat.net/


Home About Us Hot Shot เรือสำราญ Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
           Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586   E-Mail : indochinaexplorer@hotmail.com    Powered by EiEi Co., Ltd.